Απάντηση στο Δημοσίευμα της Εφημερίδας “Φιλελέυθερος” 7/3/2020

Απάντηση στο δημοσίευμα
Σε απάντηση των δημοσιευμάτων ο Τεχνικός Σύμβουλος της Κοινότητας Πισσουρίου επί των θεμάτων που σχετίζονται με την κατολίσθηση των Λιμνών, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Λουπασάκης , επισημαίνει τα εξής:

1) Από τη μελέτη των γεωτρητικών προφίλ των Γεωτεχνικών Γεωτρήσεων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης δεν προκύπτει η παρουσία μπαζωμάτων ‐ Ανθρωπογενών αποθέσεων στη δομημένη έκταση της περιοχής των Λιμνών. Συγκεκριμένα στην περιοχή των Λιμνών, από το 2013 έως το 2018, έχουν ανορυχθεί 14 γεωτεχνικές γεωτρήσεις από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Οι γεωτρήσεις αυτές φτάνουν σε βάθη από 18,0 έως 67,5m. Από το σύνολο των ανωτέρω γεωτρήσεων μόνο σε μία γίνεται αναφορά για την παρουσία υλικών επιχωμάτωσης (Μπάζων) πάχους 2,5m. Η γεώτρηση αυτή (EG2013/024) έχει ανορυχθεί στα πρανή του ρέματος που διατρέχει από νότο την περιοχή των Λιμνών και σε απόσταση της
τάξης των 50m από την πλησιέστερη κατοικία. Πιθανότατα τα υλικά αυτά να προέρχονται από τις εκσκαφές θεμελίωσης των παρακείμενων οικιών. Η κατανομή των Γεωτρήσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 και είναι σαφές ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της δομημένης περιοχής. Ως εκ τούτου σύμφωνα με δεδομένα του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι η δομημένη περιοχή των Λιμνών χωροθετήθηκε επί μπαζωμάτων ‐ Ανθρωπογενών αποθέσεων .

2) Αν οι οικίες ήταν δομημένες επί μη συμπυκνωμένων ανθρωπογενών αποθέσεων (μπαζωμάτων) τότε οι παραμορφώσεις θα εντοπίζονταν μόνο στην έκταση που καταλαμβάνουν οι οικίες και όχι στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο τους ή στους δημόσιους και μη δομημένους ιδιωτικούς χώρους που τις περιβάλλουν (οδικό δίκτυο, πλατείες, ελεύθεροι χώροι). Όπως φαίνεται από την κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων στην περιοχή των Λιμνών (Εικόνα 2), οι οικίες που πλήττονται διατρέχονται από εδαφικές διαρρήξεις που διατέμνουν σειρά κτισμάτων αλλά και μη δομημένων εκτάσεων. Ως εκ τούτου οι εδαφικές διαρρήξεις και οι ζημιές στις οικίες δεν μπορούν να σχετίζονται με τις μεμονωμένες συνθήκες θεμελίωσης στον στενό χώρο των οικιών. Αντιθέτως η κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων αποδεικνύει ότι στην περιοχή των Λιμνών λαμβάνει χώρα μια εκτεταμένη κατολίσθηση τα όρια της οποίας διακρίνονται σαφώς από την κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων.

3) Από τις γεωτεχνικές γεωτρήσεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης προκύπτει ότι το μέγιστο πάχος της χαρακτηρισμένης ”κατολισθαίνουσας μάζας” φτάνει έως τα 18,5m ενώ μαλακές και διαταραγμένες (προφανώς από την κατολίσθηση) μάργες φτάνουν κατά θέσεις έως και κάτω από τα 40m (π.χ. EG2013/024). Επίσης από τις περιγραφές των γεωτρήσεων διακρίνεται ότι υπάρχουν σαφή ίχνη επιφανειών ολίσθησης έως και σε βάθη που φτάνουν και τα 39m. Δηλαδή σύμφωνα με τα δεδομένα των γεωτρήσεων έως και τα 39m έχουν στο απώτερο ή και στο πρόσφατο παρελθόν λάβει χώρα μετακινήσεις. Με βάση το δεδομένο αυτό καμία οικονομοτεχνικά ευσταθής τεχνική θεμελίωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διώροφες ή τριώροφες οικίες προκειμένου να τις καταστήσει ανεπηρέαστες από μια τόσο μεγάλη σε έκταση και βάθος κατολισθητική κίνηση. Επομένως δεν τίθεται θέμα εσφαλμένης επιλογής ως προς το είδος της θεμελίωσης των κατασκευών.

4) Σε ότι αφορά στην ποιότητα των κατασκευών επισημαίνεται ότι, αν και δεν είναι αντικείμενο της πραγματοποιηθείσας πραγματογνωμοσύνης, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν πολλές κατασκευές που ενώ είχαν υποστεί μεγάλες μετακινήσεις, η αναδομή τους εμφάνιζε ελάχιστες έως και μηδενικές φθορές. Υπάρχουν δηλαδή οικίες οι οποίες ενώ έχουν περιστραφεί ή έχουν αποκλίνει από την κατακόρυφο είναι στο σύνολό τους ακέραιες. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους. Προφανώς επιμήκεις κατασκευές οι οποίες διατέμνονται από σειρά διαρρήξεων ασχέτως της ποιότητάς τους δεν είναι δυνατόν να μείνουν ανεπηρέαστες. Αδιαμφισβήτητα σε κατασκευές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά καταγράφονται έντονες ζημιές.

Κλείνοντας επισημαίνεται ότι στην περιοχή των Λιμνών λαμβάνει χώρα μια μεγάλης έκτασης και βάθους κατολισθητική κίνηση στην οποία είναι αδύνατον να αντισταθούν οι οποιεσδήποτε συνήθεις κατασκευές. Επίσης λαμβάνει χώρα κατολισθητική κίνηση η οποία ήταν αδύνατο να εντοπιστεί στο πλαίσιο μια γεωτεχνικής μελέτης για τη θεμελίωση μιας διώροφης ή τριώροφης κατασκευής. Στην περιοχή έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πριν την ένταξή της σε οικιστική ζώνη. Στην παρούσα φάση και με δεδομένο ότι εκτελείται ειδική μελέτη για την ανάσχεση των κατολισθητικών κινήσεων, το μόνο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί με βεβαιότητα άμεσα είναι η αποστράγγιση της περιοχής από τα υπόγεια νερά. Η ενέργεια αυτή θα αυξήσει την διατμητική αντοχή των υλικών της κατολίσθησης και θα επιβραδύνει τις εν εξελίξει κινήσεις. Εν συνεχεία η μελέτη θα αναδείξει τα περεταίρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των κατολισθητικών κινήσεων δεν πλήττει μόνο τη στενή περιοχή των Λιμνών αλλά επαπειλεί και την ευστάθεια των πρανών που περιβάλουν την κατολίσθηση και τα οποία φέρουν δομημένες περιοχές. Περισσότερα στοιχεία για τις κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή των Λιμνών, για τις συνθήκες ευστάθειας των πέριξ πρανών αλλά και για το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων παραθέτονται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης που έχει συνταχθεί που τον Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Κωνσταντίνο Λουπασάκη.

 

Εικόνα 1. Χάρτης Χωρικής κατανομής γεωτεχνικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Λιμνών
Εικόνα 2. Χωρική κατανομή των επιφανειακών διαρρήξεων τον Νοέμβριο του 2019 από καταγραφή που πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Αναπλ. Καθηγητή Κ. Λουπασάκη

Προσφορές Είδη Καθαρισμού

Κύριοι,
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και παρακαλώ όπως μας υποβάλετε την προσφορά σας με βάση του όρους και τα έγγραφα του διαγωνισμού που σας επισυνάπτουμε .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
Πέτρος Φουτάς
Γραμματέας

Την πρόσκληση και τους όρους εντολής μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Πρόσκληση Προσφορών για είδη Καθαρισμού

Pissouri Council

The Chairman and the Members of Pissouri Council were elected on the 18th of December 2016. 
     
Name Position Contact Number
Lazaros Lazarou Chairman 99333168

 

25333680

Andreas Philippou Vice Chairman 99484302
Andreas Theodoulou Member 99440173
Andreas Lazarou Member 99636893
Charis Stylianides Member 99312443
Kyriakos Psomatis Member 99463509
Kyriakos Foutas Member 99325635
Markos Foutas Member 99545696
Stalo Achilleos Member 99666612
     
Employees of Pissouri Council
Employees and Workers    
Petros Foutas Secretary 99313184

 

25333683

Chariklia Iordanous Office

25222292

25221388

Neophytos Neophytou Office 99342900

 

 

25333682

Fedra Kkouta Office 25222292
Sophoclis Sophocleous Driver 99630576
Nikos Koutsidis Plumber 99313543
Antonis Petsa Rubish Collector 25933974
Nikos Symeou Worker 99179332
Stavros Iakovou Worker 99165895
Athos Agathokleous Supervisor 99652857
Theodotos Theodotou Worker 99688396
     
Andreas Mettouris Worker  
Kostas Demetriou Worker  
Savvas Sofokleous Worker  
     
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    
Λάζαρος Λαζάρου   99681393
Στέφος Ζαχαρίου   99620549

Το Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
     
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λάζαρος Λαζάρου Πρόεδρος 99333168

25333680

Αντρέας Φιλίππου Αντιπρόεδρος 99484302
Αντρέας Θεοδούλου Μέλος 99440173
Αντρέας Λαζάρου Μέλος 99636893
Χάρης Στυλιανίδης Μέλος 99312443
Κυριάκος Ψωμάτης Μέλος 99463509
Κυριάκος Φουτάς Μέλος 99325635
Μαρκος Φουτάς Μέλος 99545696
Στάλω Αχιλλέως Μέλος 99666612
     
Το Προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου είναι οι ακόλουθοι:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ    
Πέτρος Φουτάς Γραμματέας 99313184

25333683

Χαρίκλεια Ιορδάνους Γραφειακός Λειτουργός

25222292

25221388

Νεόφυτος Νεοφύτου Γραφειακός Λειτουργός 99342900

25333682

Φέδρα Κκούτα Γραφειακός Λειτουργός 25222292
Σοφοκλής Σοφοκλέους Οδηγός Σκυβαλλοφόρου 99630576
Νίκος Κουτσίδης Υδραυλικός 99313543
Αντώνης Πέτσα Σκυβαλλοσυλλέκτης 25933974
Νίκος Συμεού Γενικός Εργάτης 99179332
Σταύρος Ιακώβου Γενικός Εργάτης 99165895
Άθως Αγαθοκλέους Συντονιστής 99652857
Θεόδοτος θεοδότου Γενικός Εργάτης 99688396
Αντώνης Πέτσα Γενικός Εργάτης  
Αντρέας Μεττούρης Γενικός Εργάτης  
Κώστας Δημητρίου Γενικός Εργάτης  
Σάββας Σοφοκλέους Γενικός Εργάτης  
     
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    
Λάζαρος Λαζάρου   99681393
Στέφος Ζαχαρίου   99620549

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου ζητά προσφορές για αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20/12/2019 12:00 το μεσημέρι.

Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ

Φορολογίες 2019

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά τις εγκεκριμένες φορολογίες για το 2019 μετά απο σχετική απόφαση του ΚΣ Πισσουρίου 13/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
ΣΚΥΒΑΛΑ
Στούντιο 60 110
1 Υπνοδωμάτιο    
Διαμέρισμα 90 110
Κατοικια 100 110
2 Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 110 110
Κατοικια 120 110
3 Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 130 110
Κατοικια 140 110
4 + Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 150 110
Κατοικια 160 110
Πολυτελείς Επαύλεις (άνω των 800 τμ ανά οικόπεδο) 180 110
Πισίνα    
Ιδιωτική 25 0
Χρήστες- Δημόσια 5 0
Βοηθητικές Κατοικίες 30 25
οικόπεδα εταιρείων 39  
Ακατοίκητα 30 25
Τουριστικά καταλύματα    
Ξενοδοχεία 5* 2000 2145
Ξενοδοχεία 3* 1500 2145
Ξενοδοχεία 1* 250 644
Τουριστικά Χωριά 1000 3146
Οργανωμένα Διαμ. Α 854 1716
Οργανωμένα Διαμ. Β 600 1216
Οργανωμένα Διαμ. Γ 400 858
Οργανωμένα Διαμ. Δ 250 429
Μπυραρίες/ Πίζζα και club 80 429
Εστιατόρια    
Εστιατόρια 100- 150 572
Εστιατόρια 100+ 180 858
Καφενείο 40 143
Καταστήματα/Γραφεία 65 116
Αποθήκες 80 0
σούπερμαρκετ/σουβενίρ 90 358
Υπεραγορές 1000 1716
Ημικρατικοί Οργανισμοί/ Τράπεζες 854 358