Απάντηση στο Δημοσίευμα της Εφημερίδας “Φιλελέυθερος” 7/3/2020

Απάντηση στο δημοσίευμα
Σε απάντηση των δημοσιευμάτων ο Τεχνικός Σύμβουλος της Κοινότητας Πισσουρίου επί των θεμάτων που σχετίζονται με την κατολίσθηση των Λιμνών, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Λουπασάκης , επισημαίνει τα εξής:

1) Από τη μελέτη των γεωτρητικών προφίλ των Γεωτεχνικών Γεωτρήσεων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης δεν προκύπτει η παρουσία μπαζωμάτων ‐ Ανθρωπογενών αποθέσεων στη δομημένη έκταση της περιοχής των Λιμνών. Συγκεκριμένα στην περιοχή των Λιμνών, από το 2013 έως το 2018, έχουν ανορυχθεί 14 γεωτεχνικές γεωτρήσεις από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Οι γεωτρήσεις αυτές φτάνουν σε βάθη από 18,0 έως 67,5m. Από το σύνολο των ανωτέρω γεωτρήσεων μόνο σε μία γίνεται αναφορά για την παρουσία υλικών επιχωμάτωσης (Μπάζων) πάχους 2,5m. Η γεώτρηση αυτή (EG2013/024) έχει ανορυχθεί στα πρανή του ρέματος που διατρέχει από νότο την περιοχή των Λιμνών και σε απόσταση της
τάξης των 50m από την πλησιέστερη κατοικία. Πιθανότατα τα υλικά αυτά να προέρχονται από τις εκσκαφές θεμελίωσης των παρακείμενων οικιών. Η κατανομή των Γεωτρήσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 και είναι σαφές ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της δομημένης περιοχής. Ως εκ τούτου σύμφωνα με δεδομένα του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι η δομημένη περιοχή των Λιμνών χωροθετήθηκε επί μπαζωμάτων ‐ Ανθρωπογενών αποθέσεων .

2) Αν οι οικίες ήταν δομημένες επί μη συμπυκνωμένων ανθρωπογενών αποθέσεων (μπαζωμάτων) τότε οι παραμορφώσεις θα εντοπίζονταν μόνο στην έκταση που καταλαμβάνουν οι οικίες και όχι στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο τους ή στους δημόσιους και μη δομημένους ιδιωτικούς χώρους που τις περιβάλλουν (οδικό δίκτυο, πλατείες, ελεύθεροι χώροι). Όπως φαίνεται από την κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων στην περιοχή των Λιμνών (Εικόνα 2), οι οικίες που πλήττονται διατρέχονται από εδαφικές διαρρήξεις που διατέμνουν σειρά κτισμάτων αλλά και μη δομημένων εκτάσεων. Ως εκ τούτου οι εδαφικές διαρρήξεις και οι ζημιές στις οικίες δεν μπορούν να σχετίζονται με τις μεμονωμένες συνθήκες θεμελίωσης στον στενό χώρο των οικιών. Αντιθέτως η κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων αποδεικνύει ότι στην περιοχή των Λιμνών λαμβάνει χώρα μια εκτεταμένη κατολίσθηση τα όρια της οποίας διακρίνονται σαφώς από την κατανομή των εδαφικών διαρρήξεων.

3) Από τις γεωτεχνικές γεωτρήσεις του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης προκύπτει ότι το μέγιστο πάχος της χαρακτηρισμένης ”κατολισθαίνουσας μάζας” φτάνει έως τα 18,5m ενώ μαλακές και διαταραγμένες (προφανώς από την κατολίσθηση) μάργες φτάνουν κατά θέσεις έως και κάτω από τα 40m (π.χ. EG2013/024). Επίσης από τις περιγραφές των γεωτρήσεων διακρίνεται ότι υπάρχουν σαφή ίχνη επιφανειών ολίσθησης έως και σε βάθη που φτάνουν και τα 39m. Δηλαδή σύμφωνα με τα δεδομένα των γεωτρήσεων έως και τα 39m έχουν στο απώτερο ή και στο πρόσφατο παρελθόν λάβει χώρα μετακινήσεις. Με βάση το δεδομένο αυτό καμία οικονομοτεχνικά ευσταθής τεχνική θεμελίωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διώροφες ή τριώροφες οικίες προκειμένου να τις καταστήσει ανεπηρέαστες από μια τόσο μεγάλη σε έκταση και βάθος κατολισθητική κίνηση. Επομένως δεν τίθεται θέμα εσφαλμένης επιλογής ως προς το είδος της θεμελίωσης των κατασκευών.

4) Σε ότι αφορά στην ποιότητα των κατασκευών επισημαίνεται ότι, αν και δεν είναι αντικείμενο της πραγματοποιηθείσας πραγματογνωμοσύνης, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν πολλές κατασκευές που ενώ είχαν υποστεί μεγάλες μετακινήσεις, η αναδομή τους εμφάνιζε ελάχιστες έως και μηδενικές φθορές. Υπάρχουν δηλαδή οικίες οι οποίες ενώ έχουν περιστραφεί ή έχουν αποκλίνει από την κατακόρυφο είναι στο σύνολό τους ακέραιες. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους. Προφανώς επιμήκεις κατασκευές οι οποίες διατέμνονται από σειρά διαρρήξεων ασχέτως της ποιότητάς τους δεν είναι δυνατόν να μείνουν ανεπηρέαστες. Αδιαμφισβήτητα σε κατασκευές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά καταγράφονται έντονες ζημιές.

Κλείνοντας επισημαίνεται ότι στην περιοχή των Λιμνών λαμβάνει χώρα μια μεγάλης έκτασης και βάθους κατολισθητική κίνηση στην οποία είναι αδύνατον να αντισταθούν οι οποιεσδήποτε συνήθεις κατασκευές. Επίσης λαμβάνει χώρα κατολισθητική κίνηση η οποία ήταν αδύνατο να εντοπιστεί στο πλαίσιο μια γεωτεχνικής μελέτης για τη θεμελίωση μιας διώροφης ή τριώροφης κατασκευής. Στην περιοχή έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πριν την ένταξή της σε οικιστική ζώνη. Στην παρούσα φάση και με δεδομένο ότι εκτελείται ειδική μελέτη για την ανάσχεση των κατολισθητικών κινήσεων, το μόνο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί με βεβαιότητα άμεσα είναι η αποστράγγιση της περιοχής από τα υπόγεια νερά. Η ενέργεια αυτή θα αυξήσει την διατμητική αντοχή των υλικών της κατολίσθησης και θα επιβραδύνει τις εν εξελίξει κινήσεις. Εν συνεχεία η μελέτη θα αναδείξει τα περεταίρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των κατολισθητικών κινήσεων δεν πλήττει μόνο τη στενή περιοχή των Λιμνών αλλά επαπειλεί και την ευστάθεια των πρανών που περιβάλουν την κατολίσθηση και τα οποία φέρουν δομημένες περιοχές. Περισσότερα στοιχεία για τις κατολισθητικές κινήσεις στην περιοχή των Λιμνών, για τις συνθήκες ευστάθειας των πέριξ πρανών αλλά και για το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων παραθέτονται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης που έχει συνταχθεί που τον Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Κωνσταντίνο Λουπασάκη.

 

Εικόνα 1. Χάρτης Χωρικής κατανομής γεωτεχνικών γεωτρήσεων στην περιοχή των Λιμνών
Εικόνα 2. Χωρική κατανομή των επιφανειακών διαρρήξεων τον Νοέμβριο του 2019 από καταγραφή που πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Αναπλ. Καθηγητή Κ. Λουπασάκη

Προσφορές Είδη Καθαρισμού

Κύριοι,
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και παρακαλώ όπως μας υποβάλετε την προσφορά σας με βάση του όρους και τα έγγραφα του διαγωνισμού που σας επισυνάπτουμε .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
Πέτρος Φουτάς
Γραμματέας

Την πρόσκληση και τους όρους εντολής μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Πρόσκληση Προσφορών για είδη Καθαρισμού

GDPR

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου εδρεύει Πλατείας Πισσουρίου, 4607, Πισσούρι – ΚΥΠΡΟΣ. Τηλ. 25222292

Είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα ιδιωτικού απορρήτου στο διαδίκτυο, γι’ αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να κατανοήσετε πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από τους ιστότοπους που διαχειριζόμαστε και ελέγχουμε, δηλαδή www.pissouri.org.cy

Κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, θα συλλέγουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες για εσάς όσο και μη προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Θα προσπαθούμε πάντοτε να προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες, να τις διατηρούμε εμπιστευτικές και να αποτρέπουμε την κλοπή τους. Χρησιμοποιούμε τόσο μη προσωπικά όσο και προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ή συλλέγουμε, όπως αναφέρεται παραπάνω, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προσφορές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να σας γνωστοποιήσουμε αυτές τις προσφορές με αποτελεσματικό τρόπο. Για τους σκοπούς αυτούς, το προσωπικό της Top.Host και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση σε ορισμένα ή όλα αυτά τα μη προσωπικά και προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που παρέχετε ή που σχετίζονται με εσάς δεν μοιράζονται ποτέ με κανέναν άλλο.

Αναγνωρίζουμε ότι η ευθύνη για το απόρρητο πληροφοριών είναι συνεχής και θα ενημερώνουμε την παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας (Privacy) σε περίπτωση εφαρμογής νέων πρακτικών απορρήτου ή υιοθέτησης νέων πολιτικών απορρήτου.

Χρήση της ιστοσελίδας της pissouri.org.cy

Όπως ισχύει και για τις περισσότερες άλλες ιστοσελίδες, η ιστοσελίδα της pissouri.org.cy συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής (log files). Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου internet (IP), την περιοχή ή τη γενικότερη τοποθεσία από όπου ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και άλλες πληροφορίες χρήσης σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας της pissouri.org.cy, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σχεδιάσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε την IP διεύθυνσή σας για να βοηθήσουμε στη διάγνωση προβλημάτων με τον server μας και να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας, να αναλύσουμε τις τάσεις, να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις των επισκεπτών και να συλλέξουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών, καθώς και για λόγους πρόληψης απάτης. Η ιστοσελίδα pissouri.org.cy χρησιμοποιεί επίσης cookies και web beacons. Δεν παρακολουθεί χρήστες όταν μεταβαίνουν σε ιστοσελίδες τρίτων μερών, δεν παρέχει στοχευμένη διαφήμιση σε αυτές και επομένως δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα Do Not Track (DNT).

Δραστηριότητα ιστοσελίδας

Αρχεία καταγραφής (Log Files)

Όπως ισχύει για τις περισσότερες ιστοσελίδες, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν IP διευθύνσεις, τύπο προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής / εξόδου, λειτουργικό σύστημα, ημερομηνία / ώρα επίσκεψης και δεδομένα clickstream. Θα συλλέξουμε, επίσης, πληροφορίες για συγκεκριμένες συσκευές (όπως την έκδοση του λειτουργικού συστήματος).

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα και να παρακολουθήσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ιστοσελίδα.

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Η pissouri.org.cy συνήθως χρησιμοποιεί ταυτόχρονα session cookies και μόνιμα cookies. Χρησιμοποιούμε session cookies για να σας διευκολύνουμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Ένα session cookie λήγει όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Ένα μόνιμο cookie παραμένει στον σκληρό σας δίσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας για να σας αναγνωρίσουμε ή/ και να σας επιτρέψουμε να συνδεθείτε, αλλά και σε ιστοσελίδες τρίτων με σκοπό το online marketing. Μπορείτε να καταργήσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο αρχείο βοήθειας του browser σας.

Όταν συνδέεστε στο περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σας στην Top.Host μπορείτε να επιλέξετε “Απομνημόνευση Email / Username”, ώστε μέσω ενός μόνιμου cookie να αποθηκεύεται ένα session ID για να σας αναγνωρίζουμε μεταξύ των sessions του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να καταργήσετε αυτό το cookie κάνοντας κλικ στο κουμπί / link Αποσύνδεσης.

Αν απορρίπτετε τα cookies, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά η ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας, όπως το control panel, οι διαγωνισμοί ή οι έρευνες, θα είναι περιορισμένη και ενδεχομένως να χρειαστεί να καταχωρίσετε ξανά κάποια προσωπικά στοιχεία.

Μάρκετινγκ & Διαφήμιση, Άλλες Ιστοσελίδες

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι αποκλειστικά- της Google και του Facebook, για την τοποθέτηση και παρακολούθηση διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων. Όπως και οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι, τοποθετούμε διαφημίσεις όπου νομίζουμε ότι θα είναι πιο συναφείς με τους πελάτες μας. Τοποθετούμε διαφημίσεις αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας τα δικά μας εργαλεία μάρκετινγκ που μπορούν να συνδυάσουν online και offline πληροφορίες σχετικά με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες μας.

Οι διαφημιστικές εταιρείες διαδικτύου που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν υπόκεινται στη δική μας δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πολλές από αυτές τις εταιρείες παρέχουν τρόπους για να αποφύγετε τη στοχευμένη διαφήμιση που παρέχεται από ή μέσω αυτών. Βασίζουμε αυτές τις καμπάνιες σε μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μπορεί να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια να προβάλλουμε διαφημίσεις μέσω ιστοσελίδων τρίτων που σχετίζονται με τα cookies αυτών των δραστηριοτήτων) ή σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των cookies (π.χ. που σχετίζονται με ορισμένες κινήσεις που έχουν συλλεχθεί, ώστε να προσαρμόσουμε μια πιο σχετική με εσάς ενημερωτική καμπάνια).

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου έχει σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Top.Host για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο k.s.pissouriou@cytanet.com.cy

Εάν επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε ότι το Pissouri.org.cy επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχει το ΚΣ για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας στο k.s.pissouriou@cytanet.com.cy

Ασφάλεια των πληροφοριών σας

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζετε μέσω της χρήσης αυτή της ιστοσελίδας, διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις. Ενημερώνουμε και δοκιμάζουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο προσωπικό που πρέπει να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρει προνόμια και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας πάνω στη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για την επιβολή της ευθύνης εχεμύθειας του προσωπικού μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
Σχολική χρονιά: 2019 – 2020

Προφήτη Ηλία 16, 4607, Πισσούρι, Λεμεσός Τηλέφωνο 25 221975
Τηλεομοιότυπο: 25 221812

Προκηρύσσεται θέση Σχολικού Συνεργάτη στο Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, αρχίζοντας σε πρώτη φάση από την 25 Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 20 Δεκεμβρίου 2019 (με προοπτική συνέχισης μετά τις διακοπές των γιορτών) για 4 διδακτικές ώρες την ημέρα Η αντιμισθία καθορίζεται στα 5 € για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδ. περίοδος = 40 λεπτά).


Προσόντα :

  1. Πτυχίο κατά προτίμηση Παιδαγωγικών, Ειδικής Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας ή άλλο συναφές.
  2. Εμπειρία με παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αντίγραφο του πτυχίου τους και βιογραφικό στο φαξ ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μέχρι την 21 η Νοεμβρίου. Θα ειδοποιηθούν άμεσα τηλεφωνικώς και θα κληθούν σε συνέντευξη την Παρασκευή 22/11/19. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών με το Σχολείο. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθοριστούν από το Σχολείο.

Φορολογίες 2019

Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε αναλυτικά τις εγκεκριμένες φορολογίες για το 2019 μετά απο σχετική απόφαση του ΚΣ Πισσουρίου 13/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
ΣΚΥΒΑΛΑ
Στούντιο 60 110
1 Υπνοδωμάτιο    
Διαμέρισμα 90 110
Κατοικια 100 110
2 Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 110 110
Κατοικια 120 110
3 Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 130 110
Κατοικια 140 110
4 + Υπνοδωμάτια    
Διαμέρισμα 150 110
Κατοικια 160 110
Πολυτελείς Επαύλεις (άνω των 800 τμ ανά οικόπεδο) 180 110
Πισίνα    
Ιδιωτική 25 0
Χρήστες- Δημόσια 5 0
Βοηθητικές Κατοικίες 30 25
οικόπεδα εταιρείων 39  
Ακατοίκητα 30 25
Τουριστικά καταλύματα    
Ξενοδοχεία 5* 2000 2145
Ξενοδοχεία 3* 1500 2145
Ξενοδοχεία 1* 250 644
Τουριστικά Χωριά 1000 3146
Οργανωμένα Διαμ. Α 854 1716
Οργανωμένα Διαμ. Β 600 1216
Οργανωμένα Διαμ. Γ 400 858
Οργανωμένα Διαμ. Δ 250 429
Μπυραρίες/ Πίζζα και club 80 429
Εστιατόρια    
Εστιατόρια 100- 150 572
Εστιατόρια 100+ 180 858
Καφενείο 40 143
Καταστήματα/Γραφεία 65 116
Αποθήκες 80 0
σούπερμαρκετ/σουβενίρ 90 358
Υπεραγορές 1000 1716
Ημικρατικοί Οργανισμοί/ Τράπεζες 854 358

Pissouri Nature Trails

PISSOURI NATURE TRAILS

Troodos Mountains Trails

Pissouri is the third largest village in the district of Limassol and is located just off the A6 motorway, midway between Limassol and Paphos (34 kilometers from each) in the Southwest of Cyprus.


“The best view comes after the hardest climb.”


Pissouri Village is located about 3 kilometers from the sea on the Cape Aspro ridge, and about 500 feet above sea level (152 meters). 


The Trails


The area has 8 hiking trails, crossing through the hills, providing some spectacular views and an amazing geological experience, with fossils of sea life to be found many hundreds of feet above the sea level.

Four of the eight trails are open to both hiking🚶and biking 🚴 

Bicycles are available for hire and also guided cycling tours can be arranged.


1. BLUE ROUTE


Blue-Route

HIKE🚶

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Tourist Area, Columbia Hotel
TOTAL DISTANCE: 7.4 km
ESTIMATED DURATION: 1hr 15’
DIFFICULTY RATE: High

BLUE ROUTE (GOOGLE MAP) 


2. RED ROUTE


Red-Route

HIKE🚶

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Tourist Area, Columbia Hotel
TOTAL DISTANCE: 5 km
ESTIMATED DURATION: 1hr
DIFFICULTY RATE: Medium

RED ROUTE (GOOGLE MAP) 


3. YELLOW ROUTE


Yellow-Route

HIKE🚶- BIKE 🚴

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Tourist Area, Columbia Hotel
TOTAL DISTANCE: 10.8 km
ESTIMATED DURATION: 🚶1hr 15’ 🚴 40’ 
DIFFICULTY RATE: 🚶Easy 🚴 Medium

YELLOW ROUTE (GOOGLE MAP) 


4. GREEN ROUTE


Green Route

HIKE🚶- BIKE 🚴

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Melanda Beach
TOTAL DISTANCE: 12.2 km
ESTIMATED DURATION: 🚶1hr 55’ 🚴 1hr 
DIFFICULTY RATE: 🚶Medium 🚴 Medium

GREEN ROUTE (GOOGLE MAP) 


5. BROWN ROUTE


Brown-Route

HIKE🚶- BIKE 🚴

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Tourist Area, Columbia Hotel
TOTAL DISTANCE: 6.7 km
ESTIMATED DURATION: 🚶1hr 🚴 20’ 
DIFFICULTY RATE: 🚶Easy 🚴 Medium

BROWN ROUTE (GOOGLE MAP) 


6. PINK ROUTE


Pink-Route

HIKE🚶

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Tourist Area, Columbia Hotel
TOTAL DISTANCE: 3.8 km
ESTIMATED DURATION: 45’
DIFFICULTY RATE: Easy

PINK ROUTE (GOOGLE MAP) 


7. ORANGE ROUTE


Orange-Route

HIKE🚶- BIKE 🚴

TRAIL TYPE: Circular
STARTING POINT: Pissouri Square
END POINT: Pissouri Square
TOTAL DISTANCE: 18.9 km
ESTIMATED DURATION: 🚶3hr 🚴 1hr 30’ 
DIFFICULTY RATE: 🚶Easy 🚴 Medium

ORANGE ROUTE (GOOGLE MAP) 


8. GENESIS APHRODITE’S TRAIL


Genesis Aphrodite’s Trail

HIKE🚶

TRAIL TYPE: Linear
STARTING POINT: Prolimnos Dog Beach
END POINT: 28 Octovriou Street
TOTAL DISTANCE: 4.5 km
ESTIMATED DURATION: 1hr 20’
DIFFICULTY RATE: High

GENESIS ROUTE (GOOGLE MAP) 


HIKING TRAILS DIFFICULTY RATINGS


All nature trails are divided in 3 categories of difficulty, as follows:

Easy: Easy trail, with gentle gradient. Suitable for all ages and fitness levels. 

Medium: Average degree of difficulty, suitable for adults in fair to good fitness levels. Sudden changes in gradient (uphill and/or downhill), and/or course along narrow or rough terrain. 

High: High degree of difficulty. Route with difficult terrain such as sudden changes in gradient (uphill and/or downhill), course along particularly rough and/or slippery, and/or narrow, and/or steep terrain. Suitable for adults in very good to excellent fitness levels. Unsuitable for young children. 


MAP


Pissouri Trails Map

ENLARGE MAPPISSOURI VILLAGE (GOOGLE MAP)

DOWNLOAD THE BROCHURE


DEGREE OF DIFFICULTY OF TRAILS

DOWNLOAD THE BROCHURE